DÉIERESCHUTZ NORDEN A.S.B.L.
 


 
 


 
 

Déiereschutz Norden
 a.s.b.l.

Renseignementer / Auskünfte:
Mme Strauch - Tel.: 95 75 36


 
 

 
     
 
  5.-
Erfreet iwert Ären Don op den 
CCPL LU71 1111 0005 3550 0000
huelen mir awer och gären Déierefudder,
Kaatzen- oder Hondskierwercher, Kaatzestree...
Erfreut über jede Spende auf das Konto 
CCPL LU71 1111 0005 3550 0000
nehmen wir aber auch gerne Tierfutter, Katzen-
oder Hundekörbchen, Katzenstreu usw.
Heureux pour tout don de votre part au compte
CCPL LU71 1111 0005 3550 0000
nous prenons également de la nourriture
pour animaux, paniers, litière pour chats etc.