+/- 2 Jahre jung
Dieser hübsche Kater ist kastriert, liebt es zu spielen und verträgt sich gut mit anderen Katzen.
Auch an einen netten Hund könnte er sich gewöhnen.
 
 +/- 2 Joer jonk
Dëse schéine Kuerder ass kastréiert, spillt gär a verdréiht sech gudd mat aanere Kaatzen.
Och un e léiwe Mupp kënt hien sech gewinnen.