3 Méint jonk
D'Elena ass eng verschmusten a verspillte kleng Kätzchen. 
Hat verdréiht sech gudd mat aanere Kaatzen a mat Muppen.
3 Monate jung
Elena ist ein sehr verschmustes und verspieltes Kätzchen. 
Sie versteht sich gut mit anderen Katzen und mit Hunden.
âgée de 3 mois
Elena est un châton très calin et une grande joueuse. 
Elle s'entend bien avec les autres chats et adore les chiens.