1,5 Joer jonk
Dëse Persermix mat laangen Hoer ass ganz brav a kastréiert.
Hien ass allerdengs net esou frou mat aanere Kaatzen a
wier léiwer eleng.
 
 1,5 Jahre jung
Dieser langhaarige Persermix iat kastriert und sehr brav.
Er versteht sich allerdings nicht so gut mit anderen Katzen 
und wäre lieber alleine.