Gina ist 5 Monate jung, sterilisiert, sehr verschmust und anhänglich. 
Sie spielt gerne und ist an Hunde und andere Katzen gewöhnt.

Gina ass 5 Méint jonk, steriliséiert, ganz verschmust an unhänglech. 
Hatt spillt gär an ass un aaner Kaatzen an u Muppe gewinnt.

Gina a 5 mois, est stérilisée et aime beaucoup les calins. 
Elle adore jouer et a l'habitude d'être avec d'autres chats et des chiens.