Kartäuser matt Hauskaatz gemëschtene Kierderchen, kastréiert, 
8 Méint jonk, verschmust, am Haus gewinnt, 
kann awer och no Agewinnungszäit eraus goen, 
geng sech eventuell och matt engem braven Mupp verdroen.

Karthäuser mit Hauskatze gemischter Katerchen, kastriert, 
8 Monate jung, verschmust, im Hause gewohnt, 
könnte jedoch nach Eingewöhnungszeit auch Freigang geniessen 
und würde sich eventuell mit bravem Hund anfreunden.

Chat, mélange chartreux et chat domestique, castré, 
8 mois, calin, habitué à la maison, 
mais pourrait également sortir après un certain temps, 
deviendrait éventuellement l'ami d'un gentil chien.