De Jerry ass e klengen 5 Méint jonke Kuerder.
Hien ass heemlech an verdréiht sech mat Muppen.
Jerry ist ein kleiner 5 Monate junger Kater.
Er ist sehr anhänglich und verträgt sich mit Hunden.
 Jerry est un jeune chat de 5 mois.
Il est très calin et aime bien les chiens.