2 Méint jonk

Dës zwou Kätzercher wiere frouh hiert Lierwen
an engem gudden neien Doheem kënnen ze
entdecken. Am léifsten gengen sie zesumme bleiwen,
kënnen awer zur Nout och eenzel vermëttelt gin.


 
 

2 Monate jung

Diese beiden süssen Kätzchen würden gerne 
ihr Leben in einem liebevollen neuen Zuhause entdecken.
Gerne blieben beide zusammen, würden zur Not 
jedoch auch einzeln vermittelt werden.