knapp 1 Jahr jung
Dieser süsse  Kater ist anhänglich und  sehr verschmust. 
Er möchte jedoch gerne Freigang haben.
knapps 1 Joer jonk
Dëse léiwe Kierderchen ass unhänglech a ganz verschmust. 
Hien hätt awer gär Fräigang