+/- 1 Joer jonk
De Roxy ass e wonnerschéine laanghärege Kuerder. 
Säi Pelz brauch regelméisseg Pfleeg. Hien ass verspillt 
a verschmust, verdréiht sech mat aanere Kaatzen
an och mat Muppen. Hien wëllt gär Fräigang hun.
 
+/- 1 Jahr jung
Roxy ist ein wunderschöner Langhaarkater. 
Sein Fell braucht regelmässige Pflege.
Er ist verspielt, verschmust und verträgt sich 
gut mit anderen Katzen und mit Hunden.
Er möchte Freigang haben.