Sanny
Dës wonnerschéi Kätzchen ass 3 Méint jonk, verspillt a verschmust.
Sie verdréiht sech gudd mat aanere Kaatzen an och mat Muppen

Dieses wunderschöne Kätzchen ist 3 Monate jung, verspielt und
verschmust. Sie verträgt sich gut mit anderen Katzen und auch mit Hunden.