Dëse Bernardiner Ritt ass 2,5 Joer jonk. Hien ass kastréiert a ganz brav. Hien haat bis elo keng Chance a sengem Lierwen a brauch drengend e leift neit Doheem
 
Dieser Bernardiner Rüde ist 2,5 Jahre jung. Er ist kastriert und sehr brav.
Er hatte bisher kein Glück in seinem Leben und braucht dringend ein neues liebevolles Zuhause.
 
Ce chien Saint Bernhard a 2,5 ans. 
Il est castré et très sage. Il n'a pas eu de chance dans sa vie jusqu'à présent et doit absolument trouver un nouveau foyer ou il est aimé.