9 Joer, ganz unhänglech, frëndleche Charakter, 
verdréit sech mat Muppen, Kazen a Mënschen
9 Jahre, sehr anhänglich, freundlicher Charakter, 
verträgt sich mit Hunden, Katzen und Menschen