De Bobi ass e 4 Méint jonke léiwe Ritt an hien ass propper. 
Hien brauch drengend en neit Doheem!
Bobi ist ein 4 Monate junger sehr liebe Rüde und ist stubenrein.
Er braucht dringend ein neues Zuhause!
Bobi est un gentil petit mâle de 4 mois. Il est propre à la maison.
Il a besoin d'urgence d'un nouveau foyer!