Dieser zirka 1,5 jährige Rüde wurde gefunden und niemand vermisst ihn. 
Falco ist anfangs etwas scheu, jedoch sehr gelehrig. Er wünscht sich dringend eine neue liebevolle Familie.

Dësen +/- 1,5 Joer jonke Ritt ass fond gin an ët vermësst keen hien. 
De Falco ass am Ufank e bëssi schei mee hien léiert ganz séier. Hien wënscht sech drengend eng léif nei Famill.

Ce chien de +/- 1,5 an a été trouvé et personne ne l'a jamais cherché. 
Au début un peu timide il aime aprendre et espère trouver bien vite une nouvelle famille