Ritt 1,5 Joer, brav a verspillt
Rüde 1,5 Jahre, brav und verspielt
mâle, 1,5 an, gentil et joueur