6 Méint jonk
Dee léiwen Yorkshire-Mix ass kastréiert, geimpft a gechipt.
Hien ass verspillt a versteht sech gudd mat aanere Muppen a mat Kaatzen.
Hien brauch nach e bëssi Erziehung.
6 Monate jung
Der süsse Yorkshire-Mix ist kastriert, geimpft und gechipt.
Er ist verspielt, versteht sich gut mit anderen Hunden und Katzen.
Er braucht noch ein wenig Erziehung.