D'Molly ass 9 Méint jonk, sensibel, verspillt a verdréit sech gudd matt Muppen, Kaatzen a mat Kanner.

Molly ist 9 Monate jung, sensibel, verspielt und verträgt sich gut mit anderen Hunden, Katzen und Kindern.

 

Molly a 9 mois. Elle est sensible, aime jouer et s'entend bien avec les autres chiens, les chats et les enfants.