Den Oskar ass e klenge Ritt vun 4 Méint an dem Cora säi Bruder. Hien ass verspillt a verdréiht sech gut mat aanere Muppen. Hien ass och frou mat Kanner.
 Oskar ist ein süsser 4 Monate junger Rüde und Cora's Bruder.
Er mag gerne spielen und andere Hunde.
Kinder liebt er sehr.
Oskar est un gentil petit chien de 4 mois.
Il aime jouer et les autres chiens.
Il adore les enfants.