braven, unhänglechen, kastréierte Ritt, 13 Méint
verdréit sech matt anere Muppen a gewinnt matt Kaatzen
 

Braver, anhänglicher, kastrierter Rüde, 13 Monate,
verträgt sich mit anderen Hunden und an Katzen gewöhnt

Gentil chien doux, 13 mois,
castré, habitué aux chiens et chats