5 Joer
Duerch eng Allergie vu sengem Härchen huet de Rexy säin
Doheem verluer. Hien ass en Shih Tzu Mix, extra léif an ëmmer gudd gelaunt. 
Hien verdréiht sech mat aanere Muppen
mat Kaatzen an ass frou mat Kanner.
 5 Jahre
Durch eine Allergie seines Herrchens hat Rexy sein
Zuhause verloren. Er ist ein Shih Tzu Mischling, sehr
lieb und immer gut gelaunt. Er verträgt sich mit anderen
Hunden, mit Katzen und mag Kinder.
5 ans
A cause d'une allergie de son maître Rexy a perdu son
foyer. Il est un mélange Shih Tzu, très gentil et toujours de bonne humeur. 
Il aime les autres chiens, les chats et adore les enfants