ass 2,5 Joer jonk, kastréiert an un aaner Muppen
an och Kaatzen gewinnt. Hien schmust gären.
 ist 2,5 Jahre jung, kastriert, 
an Hunde und Katzen gewöhnt und sehr anhänglich.
est âgé de 2,5 ans, castré et a l'habitude d'autres
chiens et de chats. Il est très calin