Ritt, 1 Joer, kastréiert,
verdréiht sech gudd mat aanere Muppen an Kaatzen. 
Verspillt a wëllt eppes ënnerhuelen.
Rüde,1 Jahr, kastriert, 
verträgt sich gut mit anderen Hunden und Katzen. 
Verspielt möchte er etwas unternehmen.